رجب

كلمات

رجب حش(1) صحبک عنی --- رجب دوستت رو از من دور کن

رجب صحبک جننی --- رجب دوستت منو دیوونه کرده

رجب قرب(2) --- رجب نزدیک شو

طمنی --- منو مطمئن کن

رجب و اقولو --- رجب و بهش بگو

يسيب قلبی --- قلب منو ول کنهلو كان ده نسينی --- کاش اینا باعث می شد که من فراموشش کنم

مين هينسينی --- چه کسی فراموش من خواهد کرد(چه کسی باعث فراموشی من خواهد شد)

شوقی ل قلبو الغدار(3) --- دلتنگیم برای قلب دغلبازش را

طب(4)، ليه يبكينی --- خوب، چرا اشک منو درمیاره

ويقولی نسينی --- و ازم میخواد که فراموشش کنم

يرمينی فی وسط النار --- و منو در وسط آتش می سوزونه

مین قال --- چه کسی می گه

راح اسيبو --- من باید اونو ول کنم

انا لازم اجيبو --- من باید اونو

عاشق مشتاق محتار --- عاشق و دلتنگ و پریشان خودم کنم

رجب عديت للميه --- رجب تا صد شمردم

رجب وانا بنت شقيه --- رجب و من دختر بامزه و شوخی هستم

رجب صحبک مش ليا --- رجب دوستت متعلق به من نیست

رجب صاحبک --- رجب دوستت

هو شافنی --- اون منو دید

رجب و قال ما بيعرفنی --- رجب و گفت که منو نمی شناسه

رجب والله ده خوفنی --- رجب بخدا این منو می ترسونه

رجب اه يانا --- رجب ای وای بر من

يا غلبی --- ای وای که این منو خرد کرد

لا سلام لا كلام --- نه سلامی نه کلامی

ولا حتى ملام --- و نه حتی ملامتی

ولا قال ايه الاسباب --- و نه گفت که همه ی اینا دلیلش چیه

حنساه(5) فی الحال --- اونو در یک لحظه فراموش خواهم کرد

لو قلبو ده مال --- اگه بفهمم قلبش مالامال از چیست

او قال ماحناش احباب --- و اگه بگه که از عاشقیمون خبر نداره

اغاني بدي اعيش